!
Вторник, 16 Април 2024
22
окт
22
 

Нови промени на промените в здравните закони през бюджета на НЗОК

Понеделник, 22 Октомври 2018 | 17:44:49
22

С приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Надзорът на Касата прие и промените в редица основни и други закони, свързани със здравната система.

С приемането на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. Надзорът на Касата прие и промените в редица основни и други закони, свързани със здравната система.

Както Zdrave.net вече писа, през преходните и заключителни разпоредби на ЗБНЗОК за 2019 г. се правят изменения в трите основни закона в сектора – Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване и Закона за лечебните заведения, както и още няколко нормативни акта от системата като Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за приватизация и следприватизационен контрол и др.

Една от основните промени е създаването на нова мегаагенция, която ще контролира на практика цялата система. Според последните изменения, влезли за разглеждане в Надзорния съвет на НЗОК, тя ще се казва

Агенция за медицински надзор

вместо първоначалното й наименование „Комисия за регулиране и контрол на медицинските дейности”, а директорът й ще се назначава не от Министерския съвет, а от здравния министър.

С нейните функции вече ви запознахме както при първоначалната поява на проектодокумента, така и в предишни публикации днес.

„Предлаганият подход има за цел да повиши и подобри контрола върху дейността на лечебните заведения, както и да повиши ефективността на административното обслужване на гражданите и юридическите лица чрез облекчаване и уеднаквяване на административните процедури, което от своя страна ще доведе до намаляване на административната тежест и ще улесни заявителите.

Съсредоточаването на посочените функции в един държавен орган ще доведе също така до премахване на дублиращите се функции и звена на сега съществуващите структури”, гласят мотивите към текстовете за мегаагенцията.

Промяна е настъпила по отношение на съгласието за създаване на нови лечебни заведения. Според първоначалните текстове това трябваше да се прави от Министерския съвет. Новите текстове обаче казват, че

предварително съгласие за нови болници ще дава не съветът, а депутатите в Народното събрание

Съгласието ще се дава въз основа на комплексна оценка на потребностите на населението от съответните медицински дейности съгласно Националната здравна карта и представената от лечебното заведение информация относно вида на лечебното заведение, структурата и предвиждания брой легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури, тригодишен бизнес план за развитие на лечебното заведение, финансова обосновка и планираните източници за финансиране на дейността на лечебното заведение, в т.ч. и становище на Националната здравноосигурителна каса и съсловните организации. В решението на Народното събрание за даване на съгласие ще се определя и срок за реализиране на проекта, става ясно от новите текстове. Без това съгласие пък Агенцията за медицински надзор няма да има право да издаде разрешение за дейност.

Министерският съвет обаче не е напълно изключен от схемата. От него пък ще се очаква предварително съгласие за нови дейности във вече съществуващи лечебни заведения, като изискванията към болниците, за да получат подобно съгласие, са същите като тези към новите болници.

„Целта на въведения предварителен контрол върху разкриването на нови лечебни заведения и нови медицински дейности е да се създаде механизъм за по-добро планиране на ресурсите за оказване на медицинска помощ съобразно нуждите на националната система на здравеопазване, като се стимулира създаването на нови лечебни заведения и нови дейности само в областите, в които е налице потребност от медицинска дейност и са гарантирани устойчиви източници за нейното финансиране”, се казва в мотивите към промяната.

Изменение са претърпели и първоначалните планове университетски болници да стават само държвните лечебни заведения.  

Предвижда се лечебните заведения, които ще извършват обучение на студенти и специализанти, да получават одобрение от министъра на здравеопазването след проверка за съответствието им с критерии и условия по отношение на структурата и организацията на дейността им, оборудването и квалификацията на персонала, които ще са определени в наредба на министъра на здравеопазването. Одобрението ще се дава и след получаване на становище от консултативен съвет, в който ще участват и представители на Агенцията за медицински надзор, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, Българския зъболекарски съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите.

Запазва се досегашният ред за определяне на лечебните заведения за университетски болници от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването, както и възможността за сключване на втори трудов договор на лекарите от лечебните заведения с висшите училища. Предвижда се университетските болници да са получили одобрение от министъра на здравеопазването за осъществяване на дейностите по обучение на студенти и специализанти. Останалите критерии, на които трябва да отговарят лечебните заведения, за да придобият правата на университетски болници, се предлага да се определят с наредба на Министерския съвет.

Измененията също така регламентират създаването и поддържането на

Национална здравна информационна система,

чрез която ще се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки гражданин. Информационната система ще включва електронните здравни записи на гражданите и всички регистри, информационни бази от данни и системи, за които е предвидено в нормативен акт, че се водят от Министерството на здравеопазването и неговите второстепенни разпоредители с бюджет, от лечебни и здравни заведения, от Националната здравноосигурителна каса и от застрахователните дружества, осъществяващи доброволно здравно осигуряване.

„Информацията ще се използва за анализ на здравното състояние на населението, за оптимизиране на дейностите, структурите и организацията в сферата на здравеопазването, както и за утвърждаването на програми с цел подобряване на здравния статус на населението”, се посочва в мотивите.

Сред другите промени фигурира новото изготвяне с една наредба на МЗ на

медицински стандарти по всички медицински специалности.

Те ще съдържат основна характеристика на медицинската специалност, изисквания към медиците, работещи в нея, изисквания за осъществяване на дейностите по съответната специалност, критерии за качество. Предвижда се преходен едногодишен срок от влизането в сила на наредбата, в който всички лечебни заведения ще са длъжни да се приведат в съответствие с изискванията на утвърдените медицински стандарти и да подадат заявление до Агенцията за медицински надзор за получаване на ново удостоверение за регистрация, съответно разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

С новите изменения изрично се регламентира, че

финансовият стандарт, приет от МЗ, трябва да се спазва от държавните и общински болници, както и от КОЦ-овете.

С това отпада спорната разпоредба в първоначалните текстове, според която частните болници също трябваше да спазват въпросния финансов стандарт.

Отпадат и първоначалните изменения, свързани с обществените поръчки, според които частните болници също се задължаваха да правят такива търгове.

С промените при лекарствата пък се въвежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за всички лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК – в т.ч. и такива, които не са сами в група, с изключение на генеричните и биоподобните лекарствени продукти. Остава изискването за предписването на най-разходоефективна терапия, но отпада текстът, с който онкомедикаментите се включват в цената на клиничната пътека.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
rwEb

Гост 24.10.2018 20:21:03

Касата и Лекарския съюз (съответно Зъболекарския съюз) ще договарят ежегодно единствено цени, обеми, методики за остойностяване и закупуване на медицинска помощ и санкции. Промените в НРД пък ще се извършват с анекси- не по врат , а по шия

до гост 26.10.2018 14:16:46

не искам да защитавам никого, още повече, че "прекрояване" през ЗБНЗОК считам за неприемливо, но и не понасям когато се предават по грешен начин нещата. Заложените промени, предвидени по отношение на НРД са, че такова няма да се подписва всяка година, като с анекс към подписано и влязло в сила НРД ще се променят само цените, обемите и санкциите, а при необходимост от промяна в останалата му част ще се подписва/ договаря ново НРД - същото трябва да е факг до 31.10. на предходната година и ще влиза в сила от 01.01. В случай, че нормативни промени налагат необходимост от ново НРД и то не е прието до 31.10., тогава пак ще го има филма с Решение на НС на НЗОК, което замества и/или прекроява подписаното между БЛС и НЗОК. Четете бе, господа и госпожи, четете пък след това коментирайте!

Гост 23.10.2018 09:20:39

Областните болници във Враца, Ловеч, Видин, Добрич, Стара Загора и още 8, плюс общинските болници в цялата страна (с единични изключения) са не просто в тежко финансово състояние и в дългова криза. Те са практически катастрофирали и съсипани необратимо. Така наречената държавна здравна политика системно унищожава държавата откъм нейната периферия. Селата и малките градове вече са почти напълно обезлюдени и по улиците им се мяркат единствено изнемощели от бедност старци и гладни бездомни кучета. Съвсем скоро това ще се случи и в по-малките областни центрове. В тези населени места се закриват болници, училища, кина, театри, спортни институции, административни офиси, промишлени предприятия, банкови офиси и т.н. Планът за обезлюдяването на територията България работи с пълна сила.

Гост 23.10.2018 08:54:48

ГЕРБ съсипаха българското здравеопазване.

Гост 23.10.2018 10:23:33

Иван Костов и Илко Семерджиев съсипаха българското здравеопазване. БСП само се възползват от ситуацията като имат интереси в здравеопазването.

Гост 23.10.2018 12:39:11

С тези лозунги на Цветан Цветанов си обърши задните части!!!

Гост 23.10.2018 12:24:45

Костов със свещ ще го търсите,пейзани!!!

999 23.10.2018 07:42:18

Не сме чули нищо от УС на БЛС. Те съгласни ли са с предлаганите промени и дали приемат начина за въвеждането им? През последните седмици има известни две пресконференции с участието на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. Едната с БСП, другата за Празника на лекаря, с участието на Андрей Кехайов /като какъв?/. Нито дума за вече огласените намерения за промени и то в хода на преговори. За какво точно преговарят в тази ситуация никой не знае.

Гост 23.10.2018 10:26:15

Лекарите са наемници в тази система и трябва да съблюдават само трудовите си права, но не и да определят каква система на здравеопазване да има.

интернист. 23.10.2018 16:44:17

Хайде,ела да ме наемеш. Ама нямаш пари и чакаш на безплатното.

стар лекар 23.10.2018 12:23:47

Наемни работници могат да бъдат само неграмотните гербокомуняги. Като влезеш в кабинета ми ще играеш по моите правила или си търсиш друг лекар.

Гост 22.10.2018 21:52:56

Honorarite, honorarite, Kircho! Boiko znae li za honorarite?

Dr_Doolittle 22.10.2018 21:17:19

Киро Спекулата и всичките чички от от МЗ и политическата класа комуняги стават смешни с тази Агенция за медицински надзор , която е просто сбор от предишните чиновляци и нищо друго .И трябваше да я кръстят не Агенция за медицински надзор ,а Агенция за медицински и икономически надзор (АМИН) за да са актуални на разгрома на здравеопазването последните 29 години или направо за последните 75 години бузлуджански некадърници от всякакви цветове продължаващи със съветските експерименти как с нула финансиране да правиш европейско здравеопазване или поне да изглежда здравеопазване за пролетарската паплач ,чакаща безплатни неща и гласуваща за измамници

Гост 22.10.2018 21:48:12

Не сте разбрал сигурно, че има още по-нов вариант - Агенцията по трансплатациите ще се обединява с Агенцията за медицински одит.

Гост 22.10.2018 22:40:32

Това е още по-грандиозна тъпотия - агенция за трансплантации да е в състава на надзора и контрола ,като че ли тази дейност не трябва да има контрол. Най-добре е да включат и Св Синод и Мюфтийството. На Киро манджите са потресаващи .

Гост 22.10.2018 20:47:48

В тези трите закона ЗЗ,ЗЗО,ЗЛЗ могат да се правят промени САМО ОТ ПАРЛАМЕНТА ако това е нормална държава. Не може някакви си тъпанари да прескачат законодателя, когато става въпрос за важни неща за които трябва съгласие. Така е в нормалните бели държави, а бантустана на Баце въпреки, че далеч не става и за европейски заден двор, също трябва да се съобразява . Пак ще бъдат и тези тъпотии отхвърлени от съда ,не бойте се, мда

Гост 22.10.2018 21:20:37

Точно така- ще падат наредбичките на Киро. Пенков и другите мишки , само където никой чиновник пак няма да носи отговорност за административния произвол

Гост 22.10.2018 20:20:12

Дълговете на ловешката болница са резултат на водената години наред здравна политика от правителствата, които се изредиха, вкл. настоящото.

Докато се подготвят промените 22.10.2018 19:58:35

актуална новина 22.10.2018 19:49:25 Болницата в Ловеч, която продължава де е в тежко финансово състояние с натрупани стари задължения от над 7 милиона лева, е застрашена да остане без отопление за зимата, тъй като все още доставчикът на природен газ отказва да подпише договор с лечебното заведение заради просрочени плащания от предходни години. Изпълнителният директор на ловешката болница д-р Румяна Нановска посочи, че задълженията към доставчика на природен газ са почти 200 000 лева, и затова от април в лечебното заведение няма и топла вода.

Гост 22.10.2018 19:44:29

Тези тъпни ги сътвориха вещицата и шуменската психарка.

Гост 23.10.2018 10:29:22

от глад още повече глупости ще започнеш да говориш

Гост 22.10.2018 19:35:37

Поредни комунистически дрънканици.


Всичко за коронавируса
Още новини
Сдружение „Зачатие“ отбелязва 20-годишен юбилей
16.04.2024 12:30:27

Сдружение „Зачатие“ отбелязва 20-годишен юбилей

Сдружение „Зачатие“, първата независима и изцяло доброволческа организация на хората ...

ИАМН проверява специализант хирург, опитвал се да прави гинекологични прегледи
16.04.2024 11:43:34

ИАМН проверява специализант хирург, опитвал се да прави гинекологични прегледи

Изпълнителният директор на ИА „Медицински надзор" (ИАМН) Иванка Динева назначи извънредна п ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...