Вторник, 27 Септември 2022
26
май
5
 

Персонализирана медицина – медицината на бъдещето, но и реалност тук и сега

Сряда, 26 Май 2021 | 14:30:26
5

В медицината един размер не приляга на всички! Всеки индивид има характеристики и особености (физиологични, генетични, психически, социални и т. н.), които трябва да бъдат взети под внимание от здравен и медицински аспект и

В медицината един размер не приляга на всички! Всеки индивид има характеристики и особености (физиологични, генетични, психически, социални и т. н.), които трябва да бъдат взети под внимание от здравен и медицински аспект и то на всяко ниво – на етап предикция и превенция, при скрининг и ранна диагностика на заболявания и състояния, както и при определяне на оптималния терапевтичния план и подход, когато индивидът е пациент. Именно фактът, че всеки от нас е различен и съответно трябва да се прилага индивидуализиран подход, е в основата на така наречената персонализирана медицина.

Освен като персонализирана, тази медицина е позната още като прецизна, индивидуализирана, геномно-базирана, стратифицирана. Въпреки наличието на различни наименования за този нов подход в съвременната медицина, концепцията, скрита зад тях, е една и съща - взимането на решение за следване на даден терапевтичен подход, според информацията, получена от предварителни диагностични изследвания и анализи и в съответствие с индивидуалните особености (най-вече генетични и молекулярни) на конкретния пациент и с идентифицираните  профил и характерни данни за заболяването му. Наред с фокуса върху прецизираното лечение на заболяванията, други важни акценти на персонализираната медицина са предикцията и превенцията. Този съвременен подход заема централна роля при определяне на предразположението към дадено заболяване или състояние и при идентифициране на съответен полезен ход, свързан с профилактика, превенция, а също и с ранна диагностика. При персонализираната медицина ключово е прецизирането на диагнозата и стратифицирането на пациенти в подгрупи с общи характеристики, към всяка от които се подхожда индивидуално при прилагането на специфична терапия, за която е доказано, че е най-ефикасна и безопасна за пациенти със съответния профил. Подхождайки по този начин, се осигурява:

 • по-висока ефективност – наличие на отговор към терапията  и по-добри резултати
 • повишена безопасност - значително по-малък брой нежелани странични реакции и подобрено качество на живот, съответно
 • намаляване на броя ненужни инвазивни процедури и хоспитализации
 • минимизиране на избора на терапия, основан на принципа „проба-грешка“, докато се открият подходящите терапевтичен подход и ефективен медикамент
 • скъсяване на пътя за диагностика и лечение на конкретно заболяване/ състояние
 • повишаване на придържането на пациента към терапията
 • изместване на фокуса на медицината от реакция към превенция - оптимизиране на процеса на ранна диагностика и фокусиране върху превенцията на дадено заболяване
 • положителен ефект върху здравната икономика, като цяло чрез намаляване на  излишните разходи за неефикасно лечение и чрез повишаване на ефективността на здравната грижа.

При персонализираната медицина в центъра е поставен индивидът/ пациентът – неговите характерни особености и нужди. Това е така нареченият подход, насочен към пациента (“patient-centric approach”) или ориентираност към пациента (“patient centricity”).

Персонализираната медицина е част от една по-голяма цялостна концепция за съвременната медицина, известна като П6 медицина (P6 Medicine). Тази идеология включва и се основава на шест основни аспекта на медицината:

 • Предиктивност  (predictive) - основните цели на предиктивната  медицина са да се опита да предскаже възникване или развитие на болест/ състояние, както и да прогнозира хода на заболяването и рисковете от усложнения при вече диагностициран пациент на базата на индивидуалните му особености. Предиктивната медицина е „медицина, основана на доказателствата“ и се отнася до използването на модели и уравнения за прогнозиране на бъдещ здравен статус на пациента с цел предприемане на оптимални мерки и  определяне на най-добрата налична стратегия.
 • Превантивност (preventive) - познавайки молекулярния профил на индивида/ пациента, взимайки под внимание цялостното състояние или конкретната болест, използвайки систематичен подход и отчитайки факторите на околната среда и психологическия профил, лекарите би трябвало да могат да съветват индивидите/ пациентите за правилните и най-подходящи терапевтични средства за предотвратяване на определени заболявания/ неблагоприятни състояния, съобразно профила на индивида, като цяло.  Нещо повече, нови инструменти за оценка дават възможност за ранна диагностика на заболяванията и по този начин медицината и подходите в нея се изместват от реактивен към проактивен подход.
 • Персонализиране (personalised) - благодарение на невероятния напредък на науката и технологиите, както и на уникалната комбинация от приложението им в областта на диагностиката и на съвременната медицинска практика, е възможно да бъдат създадени и приложени специфични терапевтични средства, съобразно установената индивидуална молекулярна картина на индивида/ пациента. Чрез прилагането на този персонализиран подход, лечението е по-ефективно и е свързано с по-рядка проява на нежелани лекарствени реакции. Традиционно, болестите се разглеждат като група от симптоми (синдроми) и разграничаването на едно заболяване е било „златен стандарт“ за поставяне на конкретна диагноза. Въпреки това, много болести са многостранни, а има и многофакторни патологии, следователно, прилагането на класическия метод е твърде просто, за да успее да улови комплексността при различни заболявания (онкология, психиатрия, неврология, редки болести и други). Именно в тези области, както в диагностиката, така и в терапията, все по-голямо място заема персонализираната медицина.
 • Проактивност (participatory) – т. нар. „медицината на участието“ е фокусирана върху осигуряване на справедливост и равнопоставеност в достъпа до здравни грижи чрез дизайн, разработване и прилагане на здравни политики, в прокарването на които активно се включват както всички заинтересовани страни (експерти), така и неспециалистите. Пациентът непрекъснато е информиран за всеки аспект от своето заболяване и качеството му на живот не е просто допълнителен елемент при вземането на решения, а се превръща във водещ фактор при определяне на най-добрата терапевтична стратегия. Нещо повече, пациентът постепенно се самоосъзнава и разбира как неговият/ нейният начин на живот, специфични молекулярни и физиологични характеристики, както и взетите решения, могат да окажат влияние върху здравословното състояние. Пациентът се превръща в активен участник при взимането на решения за собствените му живот и здраве.
 • Психокогнитивност (psychocognitive) -  реакциите на пациентите при общуване за тяхното заболяване (емоции, чувства като отчаяние и надежда, както и вярвания и поведение) са ключови в медицината и в процеса на грижа за пациента. В днешно време психическото  здраве се счита за основен аспект на благосъстоянието на пациентите и психологията има различни роли в медицината, простиращи се от придържането към конкретна терапия, през лечението, до получаването на достъп до самото лечение. Психокогнитивният аспект на медицината се изразява в емоциите, чувствата, нагласите и когнитивните процеси, които имат връзки с процеса на грижа за всеки отделен пациент и се простират отвъд медицината, базирана на доказателства. Психологическите специфики влияят върху клиничния резултат и имат отношение за качеството на живот, свързано с жизнеността и удовлетворението на пациента.
 • Публичност (public) – зад този аспект на съвременната П6 медицина стои уникална комбинация от дигитализация и медицина - електронно здраве, електронна медицина и телемедицина, при които технологиите и иновативните онлайн здравни общности играят централна роля. Пациентите не се ограничават да разглеждат свързана със здравето информация в мрежата, но активно се възползват от наличния ресурс и от целия потенциал. Медицинските данни могат да бъдат споделяни, анализирани и дискутирани от различни общности (медицински специалисти, научни специалисти, експерти в сферата на диагностиката, пациенти и други) с цел осигуряване на най-добрата грижа за пациента и поставяйки него и нуждите му в центъра на здравната система.

Потенциалът на П6 медицината е огромен и всяко едно от измеренията й крие обещаващи възможности за индивидите/ пациентите и нуждите им. Въпреки това, за прилагането на тази съвременна концепция има редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени и в търсенето на решения за които трябва да вземат участие всички ключови фигури, участващи в процеса, в това число и пациентите, които да заемат централна роля в решенията и грижата за самите тях.

За достъп до пълния текст и  за повече информация и детайли по темата, моля, посетете сайта на Българска асоциация за персонализирана медицина ТУК.

_____

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за персонализирана медицина и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.

Проектът „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани България
www.activecitizensfund.bgКоментари по темата

Правила на форума за коментари
k5EC

Гост 27.05.2021 16:05:10

По-добре да нарисуват един комикс

Гост 27.05.2021 10:06:56

Загадъчни фондове за загадъчни карти от загадъчни доктори

Гост 26.05.2021 22:02:01

С грантове ще правим пътна карта! Олеле малеле

Гост 27.05.2021 04:54:05

Колектив от Хасърджиев, Дренски, Георгиев с какво да ги правят

Гост 27.05.2021 08:04:27

Мъчениците на българското здравеопазване


Всичко за коронавируса
Още новини
Проф. Нели Корсун: Грип все още няма, но сега е времето да се ваксинираме
26.09.2022 17:29:15 Невена Попова

Проф. Нели Корсун: Грип все още няма, но сега е времето да се ваксинираме

„У нас грип все още няма, рано е още, но сега е най-подходящото време за ваксиниране“ ...

Семинар по невронаука се проведе в МУ-Пловдив
26.09.2022 17:11:06

Семинар по невронаука се проведе в МУ-Пловдив

В Научноизследователския институт към МУ-Пловдив се проведе работен семинар по проект Development ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...