!
Събота, 18 Май 2024
26
май
5
 

Персонализирана медицина – медицината на бъдещето, но и реалност тук и сега

Сряда, 26 Май 2021 | 14:30:26
5

В медицината един размер не приляга на всички! Всеки индивид има характеристики и особености (физиологични, генетични, психически, социални и т. н.), които трябва да бъдат взети под внимание от здравен и медицински аспект и

В медицината един размер не приляга на всички! Всеки индивид има характеристики и особености (физиологични, генетични, психически, социални и т. н.), които трябва да бъдат взети под внимание от здравен и медицински аспект и то на всяко ниво – на етап предикция и превенция, при скрининг и ранна диагностика на заболявания и състояния, както и при определяне на оптималния терапевтичния план и подход, когато индивидът е пациент. Именно фактът, че всеки от нас е различен и съответно трябва да се прилага индивидуализиран подход, е в основата на така наречената персонализирана медицина.

Освен като персонализирана, тази медицина е позната още като прецизна, индивидуализирана, геномно-базирана, стратифицирана. Въпреки наличието на различни наименования за този нов подход в съвременната медицина, концепцията, скрита зад тях, е една и съща - взимането на решение за следване на даден терапевтичен подход, според информацията, получена от предварителни диагностични изследвания и анализи и в съответствие с индивидуалните особености (най-вече генетични и молекулярни) на конкретния пациент и с идентифицираните  профил и характерни данни за заболяването му. Наред с фокуса върху прецизираното лечение на заболяванията, други важни акценти на персонализираната медицина са предикцията и превенцията. Този съвременен подход заема централна роля при определяне на предразположението към дадено заболяване или състояние и при идентифициране на съответен полезен ход, свързан с профилактика, превенция, а също и с ранна диагностика. При персонализираната медицина ключово е прецизирането на диагнозата и стратифицирането на пациенти в подгрупи с общи характеристики, към всяка от които се подхожда индивидуално при прилагането на специфична терапия, за която е доказано, че е най-ефикасна и безопасна за пациенти със съответния профил. Подхождайки по този начин, се осигурява:

 • по-висока ефективност – наличие на отговор към терапията  и по-добри резултати
 • повишена безопасност - значително по-малък брой нежелани странични реакции и подобрено качество на живот, съответно
 • намаляване на броя ненужни инвазивни процедури и хоспитализации
 • минимизиране на избора на терапия, основан на принципа „проба-грешка“, докато се открият подходящите терапевтичен подход и ефективен медикамент
 • скъсяване на пътя за диагностика и лечение на конкретно заболяване/ състояние
 • повишаване на придържането на пациента към терапията
 • изместване на фокуса на медицината от реакция към превенция - оптимизиране на процеса на ранна диагностика и фокусиране върху превенцията на дадено заболяване
 • положителен ефект върху здравната икономика, като цяло чрез намаляване на  излишните разходи за неефикасно лечение и чрез повишаване на ефективността на здравната грижа.

При персонализираната медицина в центъра е поставен индивидът/ пациентът – неговите характерни особености и нужди. Това е така нареченият подход, насочен към пациента (“patient-centric approach”) или ориентираност към пациента (“patient centricity”).

Персонализираната медицина е част от една по-голяма цялостна концепция за съвременната медицина, известна като П6 медицина (P6 Medicine). Тази идеология включва и се основава на шест основни аспекта на медицината:

 • Предиктивност  (predictive) - основните цели на предиктивната  медицина са да се опита да предскаже възникване или развитие на болест/ състояние, както и да прогнозира хода на заболяването и рисковете от усложнения при вече диагностициран пациент на базата на индивидуалните му особености. Предиктивната медицина е „медицина, основана на доказателствата“ и се отнася до използването на модели и уравнения за прогнозиране на бъдещ здравен статус на пациента с цел предприемане на оптимални мерки и  определяне на най-добрата налична стратегия.
 • Превантивност (preventive) - познавайки молекулярния профил на индивида/ пациента, взимайки под внимание цялостното състояние или конкретната болест, използвайки систематичен подход и отчитайки факторите на околната среда и психологическия профил, лекарите би трябвало да могат да съветват индивидите/ пациентите за правилните и най-подходящи терапевтични средства за предотвратяване на определени заболявания/ неблагоприятни състояния, съобразно профила на индивида, като цяло.  Нещо повече, нови инструменти за оценка дават възможност за ранна диагностика на заболяванията и по този начин медицината и подходите в нея се изместват от реактивен към проактивен подход.
 • Персонализиране (personalised) - благодарение на невероятния напредък на науката и технологиите, както и на уникалната комбинация от приложението им в областта на диагностиката и на съвременната медицинска практика, е възможно да бъдат създадени и приложени специфични терапевтични средства, съобразно установената индивидуална молекулярна картина на индивида/ пациента. Чрез прилагането на този персонализиран подход, лечението е по-ефективно и е свързано с по-рядка проява на нежелани лекарствени реакции. Традиционно, болестите се разглеждат като група от симптоми (синдроми) и разграничаването на едно заболяване е било „златен стандарт“ за поставяне на конкретна диагноза. Въпреки това, много болести са многостранни, а има и многофакторни патологии, следователно, прилагането на класическия метод е твърде просто, за да успее да улови комплексността при различни заболявания (онкология, психиатрия, неврология, редки болести и други). Именно в тези области, както в диагностиката, така и в терапията, все по-голямо място заема персонализираната медицина.
 • Проактивност (participatory) – т. нар. „медицината на участието“ е фокусирана върху осигуряване на справедливост и равнопоставеност в достъпа до здравни грижи чрез дизайн, разработване и прилагане на здравни политики, в прокарването на които активно се включват както всички заинтересовани страни (експерти), така и неспециалистите. Пациентът непрекъснато е информиран за всеки аспект от своето заболяване и качеството му на живот не е просто допълнителен елемент при вземането на решения, а се превръща във водещ фактор при определяне на най-добрата терапевтична стратегия. Нещо повече, пациентът постепенно се самоосъзнава и разбира как неговият/ нейният начин на живот, специфични молекулярни и физиологични характеристики, както и взетите решения, могат да окажат влияние върху здравословното състояние. Пациентът се превръща в активен участник при взимането на решения за собствените му живот и здраве.
 • Психокогнитивност (psychocognitive) -  реакциите на пациентите при общуване за тяхното заболяване (емоции, чувства като отчаяние и надежда, както и вярвания и поведение) са ключови в медицината и в процеса на грижа за пациента. В днешно време психическото  здраве се счита за основен аспект на благосъстоянието на пациентите и психологията има различни роли в медицината, простиращи се от придържането към конкретна терапия, през лечението, до получаването на достъп до самото лечение. Психокогнитивният аспект на медицината се изразява в емоциите, чувствата, нагласите и когнитивните процеси, които имат връзки с процеса на грижа за всеки отделен пациент и се простират отвъд медицината, базирана на доказателства. Психологическите специфики влияят върху клиничния резултат и имат отношение за качеството на живот, свързано с жизнеността и удовлетворението на пациента.
 • Публичност (public) – зад този аспект на съвременната П6 медицина стои уникална комбинация от дигитализация и медицина - електронно здраве, електронна медицина и телемедицина, при които технологиите и иновативните онлайн здравни общности играят централна роля. Пациентите не се ограничават да разглеждат свързана със здравето информация в мрежата, но активно се възползват от наличния ресурс и от целия потенциал. Медицинските данни могат да бъдат споделяни, анализирани и дискутирани от различни общности (медицински специалисти, научни специалисти, експерти в сферата на диагностиката, пациенти и други) с цел осигуряване на най-добрата грижа за пациента и поставяйки него и нуждите му в центъра на здравната система.

Потенциалът на П6 медицината е огромен и всяко едно от измеренията й крие обещаващи възможности за индивидите/ пациентите и нуждите им. Въпреки това, за прилагането на тази съвременна концепция има редица предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени и в търсенето на решения за които трябва да вземат участие всички ключови фигури, участващи в процеса, в това число и пациентите, които да заемат централна роля в решенията и грижата за самите тях.

За достъп до пълния текст и  за повече информация и детайли по темата, моля, посетете сайта на Българска асоциация за персонализирана медицина ТУК.

_____

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на „Фонд Активни граждани България“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българска асоциация за персонализирана медицина и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на „Фонд Активни граждани България“.

Проектът „Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани България
www.activecitizensfund.bgКоментари по темата

Правила на форума за коментари
*crF

Гост 27.05.2021 16:05:10

По-добре да нарисуват един комикс

Гост 27.05.2021 10:06:56

Загадъчни фондове за загадъчни карти от загадъчни доктори

Гост 26.05.2021 22:02:01

С грантове ще правим пътна карта! Олеле малеле

Гост 27.05.2021 04:54:05

Колектив от Хасърджиев, Дренски, Георгиев с какво да ги правят

Гост 27.05.2021 08:04:27

Мъчениците на българското здравеопазване


Всичко за коронавируса
Още новини
Десетки лекари напират за парламента, но малцина са с шансове да влязат
17.05.2024 18:15:24 Надежда Ненова

Десетки лекари напират за парламента, но малцина са с шансове да влязат

Десетки са лекарите, включени в листите на партиите и коалициите за изборите на 9 юни, показа про ...

Румъния: 34% от лекарите страдат от прегаряне, 80% се страхуват от съдебно преследване
17.05.2024 17:22:22

Румъния: 34% от лекарите страдат от прегаряне, 80% се страхуват от съдебно преследване

Между 34% и 36% от румънските лекари имат прегаряне, а 58% от младите медици на възраст под 35 г. ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...