!
Сряда, 24 Април 2024
16
дек
14
 

Асистент Пенка Врачева:

Фелдшерите са ядрото на спешната помощ

Лекарските асистенти в България са техни последователи

Събота, 16 Декември 2017 | 10:45:00
14

В началото на декември асистент Пенка Врачева от Медицински факултет към Тракийски университет в Стара Загора защити дисертация на тема: Професиите „Медицински фелдшер“ и „Лекарски асистент“ в България – историческо ра

В началото на декември асистент Пенка Врачева от Медицински факултет към Тракийски университет в Стара Загора защити дисертация на тема: Професиите „Медицински фелдшер“ и „Лекарски асистент“ в България – историческо развитие, съвременно обучение и реализация. Дисертационният труд представя възникването, развитието и реализацията на кадрите с квалификация „медицински фелдшер“, като български опит, настоящето състояние и перспективност в обучението на лекарски асистенти като техни последователи.  С ас. Врачева разговаряме за приноса на фелдшерите в здравеопазването на България и перспективите пред техните „наследници“- лекарските асистенти.

Асистент Врачева, откога датира професия „Медицински фелдшер“ в България?

Една от задачите на историческото проучване на дисертационния труд бе да изследвам възникването на професията, обучението на кадрите през годините и тяхната реализация в общественото здравеопазване. Установих, че професия „Медицински фелдшер“ има 138-годишна история. Тя води началото си от 1879 г. и обучението на фелдшери е първото регламентирано медицинско образование в България, наложено от необходимостта на медицински кадри непосредствено след Освобождението през 1878 г. Временно фелдшерско училище у нас е имало още през 1877 година. Училищата за фелдшери от 1879 г. до 1915 г. многократно се закриват, но и откриват винаги, когато има остра необходимост от медицински кадри, не само за армията, но и за гражданството. Целта е да се осигурят първи помощници и заместници на лекарите във всички направления на медицинската помощ, което налага непрекъснати опити за подобрение на образователните програми и квалификацията на кадрите. С изследването на професионалния път и реализацията на фелдшерите установих, че независимо от водената през различни исторически периоди дискусия да съществуват или не фелдшерите като професионалисти те са приложим трудов ресурс в здравеопазването не само в кризисни периоди. Това обяснява практикуването на кадрите и до наши дни.  
Преустановеното обучение на фелдшери в България от 1999 г. е държавна политика, но потребностите на времето наложиха от 2014 г. в страната, по примера на международния опит, да стартира обучение на лекарски асистенти. Моделът на обучение на тези специалисти е същия както и на фелдшерите.

Защо се стигна до преустановяване на обучението на фелдшерите у нас?

Държавна политика с недостатъчно убедителни аргументи, обвързани с европейска директива и твърдението, че такива кадри извън България няма, което прави професионалистите неразпознаваеми  при трансфера на трудов ресурс в здравеопазването. Всъщност тези кадри съществуват по целия свят под различни наименования и едно от тях е лекарски асистент. С проучването на международния опит в обучението на лекарски асистенти установих, че професия лекарски асистент се практикува в САЩ, Холандия, Канада, Великобритания, Германия, Австралия, Нова Зеландия. Страни като Япония, Сингапур, Китай, Белгия, Испания, Ирландия, Швейцария и други проявяват в различна степен интерес към нея. „Лекарски асистент“ е професия в процес на глобализация. През последните години се утвърждава в европейските страни и е част от стратегията в търсене на икономически рентабилно решение на кадровия дефицит в здравеопазването. Това налага през 2016 г. Европейската комисия да финансира проучване на заинтересоваността на държавите членки на Европейския съюз към разработването на обща рамка за обучение на Лекарски асистенти.
У нас обучението на кадри под името лекарски асистенти стартира от 2014 г. и всъщност те са последователи на фелдшерите.

Какви възможности предлага настоящото обучение на лекарски асистенти?

Лекарските асистенти са кадри, обучени по медицински модел, различен от този на лекарите. Независимо, че са специалисти от направление „Здравни грижи“ те придобиват задълбочени познания по всички основни медицински дисциплини, което ги прави подходящи за реализиране на рутинни медицински дейности. Професиите „Лекарски асистент“ и „Медицински фелдшер“ са специфични. В медицинската йерархията стоят по-близо до професията на лекаря.

Днес дефицитът на медицински кадри изисква ефективно използване на лекарския ресурс. В този смисъл с реализирането на нормативно дефинираните медицински дейности, моделът „фелдшер/лекарски асистент“ осигурява практически възможността на лекарите за насочване на професионалния им капацитет към клинични случаи изискващи по-високо ниво на компетентност по отношение диагностичен и лечебен процес, а това определя фелдшерите и лекарските асистенти като икономически рентабилен за здравната система трудов ресурс.

В България обучението на лекарски асистенти е съобразено с всички нормативни документи в страната за подготовка на медицински специалисти. Курсът на подготовка е четиригодишен, съответстващ на осем семестъра. Хорариумът предполага обучение не по-малко от 4625 часа, от които 2600 часа практическа подготовка. Обучението на лекарски асистенти в Медицински факултет към Тракийски университет в Стара Загора е на високо ниво и с хорариум от 4986 часа. Тази подготовка е впечатляваща и за представители на Американската академия на лекарските асистенти – ААРА, с които установих професионални контакти.

Има ли интерес към професия „Лекарски асистент“ у нас и какви са възможностите за реализация на кадрите?

Да, интерес към професията има. Кадрите могат да практикуват в различни структури на здравната система, реално, там където практикуват и фелдшерите – спешна и първична медицинска помощ, училищно здравеопазване, специализирана извънболнична медицинска помощ. Очакваме с предстоящи нормативни промени освен възможностите за реализация в извънболничната помощ кадрите да могат в бъдеще, с откриване на длъжност „лекарски асистент“, да се реализират и в болнични лечебни заведения.

Осъщественото от мен емпирично социологическо проучване с интервю лице в лице имаше за цел да изследва и анализира избора на специалност и нагласите на студентите лекарски асистенти в Медицински факултет в Стара Загора за бъдеща професионална реализация и продължаващо обучение.  То бе проведено  в периода ноември-декември на 2016 г., като обект на изследване бяха всичките 42-ма, тоест три випуска студенти. Резултатите от проучването дават основание да разглеждаме избора на специалност „Лекарски асистент“ от респондентите-студенти като свободен и в някаква степен осъзнат за по-голяма част от тях. Като последователи на кадрите с квалификация „фелдшер“ студентите са удовлетворени от избора на специалност и обезпокоени от възможностите за бъдеща професионална реализация, познавайки проблемите на фелдшерите като професионалисти в извънболничната помощ. Студентите изказват готовност за бъдеща професионална дейност в здравната система на страната с приоритетен избор Спешна и Първична медицинска помощ. Проучването показа, че студентите имат нагласа и за професионална реализация в болнично лечебно заведение при щатни длъжности за лекарски асистенти и изрично подчертано от тях изискване - дейността да е съобразена със специфичната им квалификация.

В интервюто студентите бяха категорични, че ако условията за реализация не бъдат променени и съобразени с подготовката им ще напуснат страната. Тоест необходими са нормативни промени осигуряващи възможност за пълноценно използване квалификацията на тези специалисти, което е изключително необходимо в условията на дефицит и неравномерно разпределение на трудов ресурс в здравеопазването. Голяма част от фелдшерите са неудовлетворени именно от това обстоятелство - добра професионална подготовка и практически опит и ограниченост на възможностите за автономно вземане на решения в рамките на компетентността им.

Каква помощ могат да оказват на практика лекарските асистенти у нас?

Тези кадри със специфичната квалификация могат да бъдат изключително полезни в Първичната медицинска помощ. За съжаление след структурните промени и нови организационни условия в ПИМП фелдшерите, съответно в бъдеще и лекарските асистенти, могат да практикуват само като наети от общопрактикуващите лекари професионалисти. Тоест, дейността им е невъзможна там, където няма регистрирани лекарски практики. Проблемът има отношение не само към професионалната дейност на кадрите с тази квалификация, но и пряко засяга населението от малките и непривлекателни селища по отношение осигуряване с първична медицинска помощ. Независимо от стимулите, които НЗОК осигурява на общопрактикуващите лекари за откриване на практики в неблагоприятни райони, нерегистрирането на лекарски практики е показателно за нежеланието на ОПЛ-ри за работа по тези места. Всъщност дейността им не е рентабилна за селища и райони, в които се установява депопулация. В такива условия, фелдшерите и техните последователи, лекарските асистенти, могат да бъдат алтернативно решение, което е въпрос на нормативни регламенти, които на този етап законодателните институции не реализират. Това е актуален проблем съществуващ и в други страни, където обаче е намерил законодателно решение.

Лекарските асистенти са приложими и в системата на спешна помощ. Основното им предимство е аналитико-синтетичната компетентност за диагностициране и терапия, съпътствана с практически умения, определяща способността на кадрите за бърза и точна оценка в тежки ситуации на терен. Всъщност заетостта на фелдшерите в спешна медицинска помощ е традиционна.  Към 01.01.2014 г. броят на работещите в структурата е 6 380 души, от които 1457 лекари, 2167 фелдшери, 485 други медицински специалисти и 2271 шофьори. В много филиали на ЦСМП дейността се реализира предимно от фелдшери. За съжаление възрастовата структура на кадрите е такава, че предполага последващо в идните години освобождаване на работни места, така, че надеждата е в лекарските асистенти. Проучването показа, че студентите имат нагласа и приоритетно избират тази структура за бъдеща професионална реализация. Много е важно, обаче, доколко правомощията им ще са в съответствие с компетентността. Да, навсякъде лекарските асистенти работят под лекарски надзор, но това не означава задължително пряко присъствие на надзорното лице в процеса на работа на лекарския асистент, което реално обезсмисля неговата квалификация и възможност за автономна дейност. Надзор означава възможност за комуникация – мобилна, телекомуникация, възможност за съблюдаване на предварително дефинирана автономна дейност. Така е по целия свят, а съвременните технологии предлагат различни технически възможности за комуникация. Експертите, определящи нормативните регламенти за професионална реализация на лекарските асистенти, трябва да съзнават, че необоснованите ограничения в работата водят до неудовлетвореност и демотивация с последваща загуба, тоест емиграция на добре обучени и изключително необходими като трудов ресурс кадри. Коментари по темата

Правила на форума за коментари
%KUj

Знахар 26.08.2022 21:58:53

Струва ми се че ГОСТ, ... много му отива да се римува с ПРОСТ ! А и му отива :))))))

М.Георгиев 26.08.2022 15:02:26

Точно екипната работа е резултатна.На практика обаче всеки гледа да се покаже кой повече от другия

Гост 19.02.2019 16:33:16

Ядрото на спешната помощ са спешните екипи . Нито парамедиците , нито фелдшерите , нито лекарите имат правото да се нарекат ядро в една структура в която всеки зависи от другия г-жо Врачева . С тази си статията всяхте раздор между хора, които от десетилетия работят в екип .Хубаво е да го осъзнаете !

Йордан Василев 17.02.2019 08:45:04

Много сте права колежка,но на някои "умни глави"трябва повече да им се обаснява! Браво за чудесната статия! м.ф.Василев ЦСМП Сливен

ИВАН ИВАНОВ 15.02.2019 15:06:23

Респект към Асистент Д-р Пенка Врачева, най после нещо смислено да се направи в тази държава. Браво !

Елхан 12.01.2019 23:07:49

Мога ли да кандидатствам за фелдшер в Благоевград?

Проф Йовчев 26.12.2017 12:47:46

Хубаво е защитата на дисертацията да бъде етап и от развитието на държавните болници. Дано това най-после стане факт за кадрите на МФ в Стара Загора

П. Костова 18.12.2017 13:42:16

Аз съм фелдшер от 35 год. и моето мнение, че обучението ни тогава беше наистина на ниво,часове практики в лечебни заведения, постоянно пряко разглеждане на патологии като сърдечни пороци при ревматизъм и пр. И въпреки всичко си оставаме: Първа долекарска помощ т.е., шапката и последната дума има лекарят. С една дума или си лекар и можеш компетентно да лекуваш, затова те учат 6 години или не. Правилно ни наричаха " катъри" т. е нито кон, нито магаре.И какво произвеждаха - малко повече от сестра и двойно по-малко от лекар, фелдшерите се обучавахме 3 години. И най-големия парадокс е, че когато след демокрацията реших да си направя фирма и открия манипулационна, оказа, се че тя се водела според закона за здравето- "лечебно" заведение и такива манипулационни, където да извършваме платени манипулации като инжекции, превръзки , вземане на кръв, системи и пр., имат право да откриват само лекари.Отговор и досега , не получих - Защо..... Нали сме вид "лекари", които ходят на адреси и спасяват животи. Адвокатът, който искаше да ме регистрира като ЕТ да правя манипулации, законни и държавата да си взема данъците, се сблъска с поредния български абсурд: оказа се ,че " лечебното заведение " манипулационна",може да се открива само от лекар и на " договор"да работят сестри или фелдшери. Та питам - когато им отърва и няма лекари в Спешна помощ , можем да лекуваме и спасяваме животи, а да бием инжекции законно не може ......Поредна българска простотия.....

Вълков 18.12.2017 13:39:27

ГОСТ:Напиши си най - после името.Гостите се поканват.Не си спомням някой да те е канил."Вещ "си по всички.Браво и почитания към Госпожа Пенка Врачева.Да Директора на РЗОК е бивш колега.Завършил с отличие Магистратура във ВТУ по здравен мениджмънт и стопанско управление и успешно ръководещ РЗОК - Търговище.Все пак гилдията във цялата страна се познаваме.А ти Кой си?Весели празници и късмет на всички колеги.

нгелина Сотирова 17.12.2017 14:39:51

Аз съм фелшер с 32 годишен стаж. смятам че те могат да работат и като създават аптечен пункт и да сключват договор със здравната каза .защото те са добри диагностици и пациентите са доволни от тях там където има фелшери има медицински работник който да оказва помощ , те са по цял ден в практиката , а джипитата къде са работят по в -3 часа и край Няма ги това се знае от всички и няма обслужване няма и лекарства! Фелшдрите с а гръбнака на Спешната помощ ! Фелшерите са гръбнака на медицината от Освобождението. до днес!

Даниела Накова-Даскалова 16.12.2017 21:53:27

Фелфшерите са основното звено в долекарската помощ.Недомислицата със премахването на полувисшите колежи за фелдшери сега дава своите горчиви плодове.Това бяха "докторите"във всяко село.Сега няма едно кръвно кой да измери там.Недостига на кадри е очеваден.Сега е момента да се актуализира политиката на държавата по този въпрос.Нека отново да има институти и да подготвят такива кадри.Нуждата е крещтяща.Нужна е нова политика в тази посока!

Гост 17.12.2017 10:58:37

Който има желание , завършва ковертируема мед. сестра и чужбина ! Който иска да работи спешна помощ - завършва парамедик !

Даниела Накова-Даскалова 16.12.2017 21:53:26

Фелфшерите са основното звено в долекарската помощ.Недомислицата със премахването на полувисшите колежи за фелдшери сега дава своите горчиви плодове.Това бяха "докторите"във всяко село.Сега няма едно кръвно кой да измери там.Недостига на кадри е очеваден.Сега е момента да се актуализира политиката на държавата по този въпрос.Нека отново да има институти и да подготвят такива кадри.Нуждата е крещтяща.Нужна е нова политика в тази посока!

Гост 16.12.2017 20:32:51

Директорът на РЗОК Търговище е фелдшер !


Всичко за коронавируса
Още новини
Д-р Кондева: Шест медсестри не стигат за нормалната работа на НЦТХ
24.04.2024 09:01:22

Д-р Кондева: Шест медсестри не стигат за нормалната работа на НЦТХ

В Националния център по трансфузионна хематология се търсят шест медицински сестри, за да може да ...

И мобилната медицинска помощ бе одобрена от ресорната комисия
23.04.2024 18:04:09 Ирина Пекарева

И мобилната медицинска помощ бе одобрена от ресорната комисия

Създаването на система за мобилната медицинска помощ, оказвана на места, в които липсват както сп ...
Актуална тема
Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите
29.09.2023 13:59:52 Владимир Попов

Методиката за плащане на онколекарствата обещава нови болнични дългове и влошено лечение на пациентите

Решение на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса от 25 септември отново разбун ...

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?
14.03.2023 14:59:29 Невена Попова

Фалшивите реклами - търсим ли решение или се възхищаваме от проблема?

Запознайте се: той е проф. Страхил Вачев, „знаменит български кардиолог“. Пенсионирал ...

Защо НРД 2023 стана
24.11.2022 15:15:08 Надежда Ненова

Защо НРД 2023 стана "ябълка на раздора"

Проектът за НРД 2023-2025, изпратен от НЗОК на БЛС, отново предизвика напрежение между договорнит ...

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...