Сряда, 18 Май 2022
29
ноем
6
 

Д-р Венцислав Грозев:

Изключително важно е да се решат проблемите с цените на пътеките и с лимитите на болниците

Сряда, 29 Ноември 2017 | 12:27:26
6

„Само преди няколко дни проведохме среща с новото ръководство на Министерството на здравеопазването. На този етап от министерството проявяват разбиране и са съгласни, че трябва да се променят алгоритмите на клиничните пътеки, които излишно натова

„Само преди няколко дни проведохме среща с новото ръководство на Министерството на здравеопазването. На този етап от министерството проявяват разбиране и са съгласни, че трябва да се променят алгоритмите на клиничните пътеки, които излишно натоварват лекарите и медицинските сестри, създават предпоставка за харчене на средства, които могат да бъдат икономисани и да бъдат дадени там, където са нужни за по-голяма ефективност.“ Това каза председателят на БЛС д-р Венцислав Грозев пред БНТ.

Той допълни, че увеличението от 407 млн. лв. в бюджета действително е много добро решение на правителството, но трябва да се реши и въпросът с разпределянето на тези средства. „Изключително важно е да се променят и цените на клиничните пътеки, както и да се реши проблемът с лимитите на болниците. Ето, сега пак се говори за надлимитна дейност, при положение, че лимитът не е достигнат“, каза д-р Грозев.

По повод предложения мораториум за иновативни лекарства и нови медицински дейности д-р Грозев каза, че Лекарският съюз никога не е бил против контрола. „Точно обратното. Ние предложихме още юли месец да се въведе стриктен принцип на плануване на новите лекарствени средства, за да могат те да влязат в бюджета за следващата година. Единственият сектор, който не е регулиран, са лекарствата. Ако това беше прието, щяхме да имаме възможността за въвеждането на 1, 2, 5 или колкото е нужно нови молекули, за да могат българските пациенти и моите колеги да бъдат спокойни в начина на лечение“, каза д-р Грозев.

„Все пак трябва да се има предвид, че тези, които досега са били лекувани с иновативни лекарствени средства, ще продължават да се лекуват с тях“, допълни той.

„Мораториумът не решава проблема, а го задълбочава. Това е отлагане на едни финансови разходи за следваща година. Когато има пациенти, които няма да дочакат отпадането на мораториума, а иновациите ще продължат да се натрупват, тогава ще изникнат два въпроса - въпросът няма да е кой, а ще се пита защо и как да намерим пари, за да финансираме здравеопазването, така че пациентите да имат по-добър достъп“, каза д-р Николай Вецев от Националната пациентска организация.

Той подчерта, че Румъния е наложила такъв мораториум, а впоследствие румънската държава се е оказала пред затворена врата откъде да се намерят средства за финансиране на лечението на пациентите.Коментари по темата

Правила на форума за коментари
7463

UK doctor 05.12.2017 15:59:53

Най-накрая ще увеличат отново цените на кардиоинвазивните пътеки.

Гост 30.11.2017 01:07:06

Какво се случва ИАМО? Изършва се проверка и се съставя и връчва констативен протокол от извършена проверка в 5 дневен срок – по арг. чл. 16 от Наредба № 14. Реално в 100 процента от контролните производства констативните протоколи се изготвят след приключване на проверката на място, т.е. в сградата на ИАМО и под надзора и контрола на други лица. Нещо повече – в дирекционен съвет бе предложено и прието КП да преминат на строг съглусувателен режим поради допускането на противоречия с последващи доклади от същата проверка. Реално в 100 процента от контролните производства докладите от извършена проверка се съставят не след приключване дейността на комисията /чл. 18 от Наредба № 14/, а преди съставяне и връчване на АУАН. Т.е. контрольорите докладват за контролата си дейност и едва тогава съставят или пък не АУАН. Впечатление прави еднотипната резолюция „запозната“ на Изпълнителния директор на ИАМО – същия знае и разбира, че намеса е незаконна и самостоятелна предпоставка за отмяна, но всички разбираме, че този документ отново като костативния протокол е обект на намеса и влияние. Факт общоизветен на контрольорите в ИАМО и обект на коментари поради многократните и различни форми на намеса от различни административни ръководители, в т.ч. и изпълнителен директор. Абсурдността на администрираето намира своя връх в строгия съгласувателен режим върху докладите, което повишава и разнообразява различните форми на въздействие и намеса. Гореописаното са факти, които се потвърждават из цяло документално и няма нужда от устни доказателства. След като получат резолюция „запозната“ /поякога много дни след връчването/ и след множество корекции /налични са писмени доказателства/ нашите т.н. актосъставители съставят и връчват АУАН изцяло кореспондиращи със съдържанието на доклада. В последствие /след изтичане сроковете за възразяване на АУАН/ се изготвя т.н. докладна записка върху която Изпълнителния директор полага „санкция“ – НП, резолюция или маловажност. Това уважаеми дами и господа се наричат „свирени мачове“ – виж. по - горе как работи служител на КАТ, който прилага ЗАНН. Никъде в устройствения правилник на ИА“Медицински одит“ приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г. - обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., не фигурират подобни правомощия в полза на изпълнителия директор. Повече от това не е възможно? За да добие намесата и влиянието промишлените си настоящи размери бе изнамерен метод държащ ме в невъзможност за каквото и да е било администриране – подмяна на резолюциите ми! Във вътрешните ни правила за контролна дейност е скрепена несъществуващата в правния мир фигура на „ръоводител екип“. Този т.н. ръководител организира провеждането на проверка от екип състоящ се от повече от 1 лице. Дотук нищо лошо. „Интересно“ е обстоятелството, че който бъде определен за ръководител на екип, то констативния протокол и доклада от проверка следва да мине през съответния му административен ръководител /директор на дирекция/. От това следва следното – съобразявайки вида и характера на сигала полагам резолюция „за проверка и отговор“ до директор - дирекция Е.В. В последствие други лица определят, че в проверяващия екип /напр. от 4 души/ ръководител ще бъде д-р Р.К., чийто ръководител е д-р К!?! По силата на нашите вътрешни правила това е легално поведение – резолюцията е подменена, а всяка една възможност за търсене на отговорност е преклудрана. Резолюцията е към едно лице, а по силата на нашите вътрешни правила за контролна дейност изпълнителят е друг. Виновни няма! Още в средата на 2016 г. повдигнах въпроса във формат дирекционен съвет, а точните ми думи бяха „Няма подобно адмиистриране не само в България, но и никъде в света, правилата следва да бъдат корегирани“. Внесох писмен проект за изменение на Правилата за контрол. Отговора беше, че на по късен етап /когато се сформира отдел от финансисти в ИАМО/ правилата ще бъдат корегирани. И понастоящем не ми е известна връзката между двете обстоятелства – създаване на отдел и подмяната на резолюциите ми. Истината е, че 1 годиа по-късно бе създаден такъв отдел но промяна в стила на работа няма. Напротив – същите лица се активизират, а аз и понастоящем съм във функционална и административна изолация. Това което излагам – многократно съм говорил във всевъзможни формати. В подкрепа на горното - на 17.05.2017 г. в деловодството на ИА“Медицински одит“ официално е депозирана докладна записка от началника на правната дирекция /поради експертното ни съгласие по темата/, в което изрично е повдигнат същия въпрос, а именно - „В Методиката и Инструкцията за контролната дейност е необходимо да се извършат промени, във връзка с реда и начина на резолиране на документите свързани с проверката. Считам, че е необходимо да се посочи изцяло процедурата след входиране на жалбата от физическо или юридическо лице, по която следва да се извърши проверка от страна на Агенцията. Предлагам в правилата да се опише, че жалбата след резолюцията на Изпълнителния директор, Заместник директора или Главния секретар се изпраща чрез деловодната система до съответния директор на специализираната администрация. Същият следва да я предостави за включване в графика на съответния месец. След определяне на комисия, която ще осъществи контролната дейност, проверяващия екип изготвя доклад до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува със съответния директор, до когото е адресирана жалбата първоначално, независимо, че ръководителят може да не е от тази дирекция. В изпълнение на възложената задача, директорът – адресат на резолюцията, се явява и пряк ръководител на комисията и като такъв съгласува всички документи, които следва да се изготвят по повод осъщественото контролно производство, в т.ч. запознава се с констатациите на Констативния протокол, съгласува проектите на Доклад, Докладна записка за изготвяне на НП, в случай на установено нарушение, становище при необходимост и отговор до жалбоподателя.“. Понастоящем промяна в стила и начина на работа няма. Напротив – тенденциите са ужасяващи. Вече не само изпълнителен директор се меси в констатациите и изводите на контрольорите – намеса е налице от директори на дирекции, началници на отдели и т.н. ръководители на проверки. Налице е пълен разпад. Хора на изключително ниско професионално и йерархично ниво си позволяват намеса поради „провъзгласяването“ им за ръководители на екипи по силата на нашите вътрешни правила. Не случайно вътрешните ни правила за котролна дейност не са публикувани на електронния ни сайт. Всяка една заповед на ИАМО фигурира ръководител на екип. По повод съпротивата ми срещу подобен стил на работа последваха всички възможни форми на атаки – лични и професионални нападки, атака срещу лица със сходно мислене, депозиране на доноси и откровенно обиди на най-високо ниво /министър, зам.министър и т.н./. Уважаеми дами и господа, аз знам кой съм и през какво съм минал, вие познавате ли собствените си псевдоексперти и ръководни екипи? Възмутен съм от подобно отношение на ниска правна култура в комбинация с демагогия и подмяна на ценности. Горното повдига обаче и следващия въпрос: Кой определя екипи и в частност „ръководителя на екип“. Лицата лично подготвящ т.н. „месече график“ се наричат д-р З.П. и Т.И. Интересното е, че в самия график не се сочи ръководителя, а общо посочване на екипите. Ръководителя „цъфва“ на етап заповед за проверка. Доколкото заповедта за проверка съдържа всички необходими атрибути, не мога да я върна на формални отношения. Тогава, лично аз, в качеството си на главен секретар, научавам кой е „ръководител“ на проверката. Не мога да посоча как и защо се определят дадени лица за ръководители, а други не, т.к. не участвам нито пряко нито косвено в този процес. Преди няколко дни проведох откровен разговор по темата с Изпълнителния директор, като му разясних, че подобно ниско ниво на изпълнение и администриране никога не е постигано. Изразих ясно позиция, че подобно управление е абсолютно недопустимо. Въпреки очакванията ми, бе заявено, че така е редно и всъщност така ще бъде. Без повече да влизам в детайл /не е нужно/ заявявам, че подобно администриране на работни процеси определям като липса на администриране. Когато стила и начина на работа не произтича от некомпетентност или неразбиране на последиците то налице е разпад. Древните римляни са казали че „когато корупцията премине определени граници, държавността изчезва, а процесите стават необратими“. Тъй като явно не се справям с ролята си на главен секретар - настоящото счетайте за предизвестие.

Е. Велев 29.11.2017 16:54:23

АНАЛИЗ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ИА “МЕДИЦИНСКИ ОДИТ“ ОТНОСНО: Проблеми с администриране процесите по осъществяване контролните функции на ИА“Медицински одит“. Още от създаването си през 2009 г. ИА“Медицински одит“ реализира форми на контрол, различни и непознати за другите органи с контролни правомощия в сфрата на здравеопазването – НЗОК, РЗОК, РЗИ, Инспекторат при МЗ, финансов одит при МЗ, етична комисия при БЛС, етична комисия при БЗС и т.н. Изключително положителните резултати от контролната дейност през първите години от съществуването на Агенцията в момента са изложени на съществен риск. Имиджовите последици и потенциалния очакван спад на доверието в институцията ще бъдат последващ но предвидим резултат. Кадрови проблеми: Разбираемо е обстоятелството, че обезпечаването на институцията с необходимите кадри способства и гарантира правилното и законосъобразното и функциониране. Понастоящем се извършват назначения, които не позволяват нормалното /равномерно/ натоверване и разпределение на функциите между отделните служители. Например: Създаден е и понастоящем функционира т.н. отдел „Риск мениджмънт и анализи“, който е оглавен от д-р Д.Г. – лице, което никога не е участвал лично в контролно производство, съставяне, връчване на АУАН, изготвяне на Констативен протокол, процусуално предствателство дори и като свидетел и т.н. Никога не е бил участник в каквато и да е форма на контрол извършван от Агенцията. Същия не бива и не може да анализира каквото и да е от дейността на Агенцията. Ръководството му към коментирания отдел определям като нелепо /такова липсва/, създаващо напрежение, вкл. и в прекия му началник и подчинени. Обект на коментари и забележки от служители на други административни структури. Назначеието му и последвалото разкриване на цитирания отдел е от календарната 2016 година. Още по-абсурдно е поведението му като ИТ специалист, т.к. е доктор по образование, а опитите му за създаване на единен регистър на преписките вече втора година търпят отлагане. От друга страна реално работно натоварване липсва – за почти 2 годишното си пребиваване в структурата на ИАМО са изготвени няколко „питки“ и работни диаграми на показатели установени и доказани от други служители. Правния отдел в дирекция „АПФИО“, отново през 2016 г., е оглавен от А.Г. - лице без неоходимия и доказан опит и професионален стаж по смисъла на ЗДСл и Класификатора на длъжностите в държавната администрация. Откровенния административен пропуск в назначението не е компенсиран с лични качества. Последните прояви на „войнстваща некомпетентност“ доведоха до искане за напускане от страна на директора на дирекция „АПФИО“, т.е. нейния пряк началник. Под натиск на изпълнителния директор и въздействие от главния секретар напускането му бе предотвратено но проблема остава, доколкото последия на всеуслошание заявява „изчерпването си“ и напускане през м. септември 2017 година. Известно е, че предстоящото му напускане ще стане в екип с още 2 служителя /г-жа Л. И г.жа М./, поддържащи понастоящем правните регистри в ИАМО и пряки изпълнители на всички преписки с виоко ниво на сложност и/или отговорност. През 2016 г. са назначени д-р З., д-р Л., д-р Т., г-жа Н., г-н К., г-жа Р., като общото между тях е преклонната им възраст /далеч над пенсионната такава/, липсата на каквато и да е производителност в дейността, непознаване на действащата нормативна база, в комбинация с прекомерни възнаграждения и ниски възможности/лични качества, действат крайно демотивиращо на действително работещите в институцията. В комбинация с наличните такива /г-н П., г-жа К., д-р А., д-р Б., д-р Б., д-р П., д-р Г., д-р К. и т.н./ действат пагубно на трудовия процес в Агенцията. Физиологията на човешкия организъм е обективен фактор, който има своите изключения, но не може да бъде пренебрегван. Напълно разбираемо е, че когато хора във физическа, умствена и/или психологическа възрастова умора, се назначават на отговорни постове с контролни и аналитични функции /а и ръководни/ същите няма как да се справят. С цялото ми уважение към постигнатото през годините – понастоящем клонящото към вегетативно състояние не позволява да заемат и реализират реални функции и постове в държавната администрация, доколкото в масовия случай действително възложената им работа е осъщестявана от други лица, за което последните не получават възнаграждение. Различните форми на характеропатии допълнително задълбочават проблема. В обобщение и без претенции за изчерпателност - кадровата политика определям като неправилна, незакоосъобразна, а в дългосрочен план – пагубна за институцията. Организация на контролната дейност: Понастоящем организацията на контролната дейност в ИА“Медицински одит“ е скрепена в законова, подзаконова и вътрешноадминистративна база – Закон за здравето /ЗЗ/, Наредба № 14 за контролната дейност на ИА“Медицински одит“, Вътрешни правила за контролната дейност, утвърдени от Изпълнителния директор на ИАМО. В този си вид, сама по себе си, горецитираната нормативна, поднормативна и вътрешноведомствена база се явява предпоставка за корупция и всевъзможни форми на злоупотреба. Мотивите ми за това са следните: ИА“Медицински одит“ реализира контролните си правомощия по реда на ЗАНН – норматив, съществуващ в непроменен вид от десетилетия, с традиция в прилагането и тълкуването му. С този факт се изчерпва предвидимостта и последователността в контролните правомощия на ИАМО. Съгласно чл. 3 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО – „При извършване на проверките служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" се ръководят от принципите на независимост, обективност, добросъвестност, обоснованост и доказаност на констатациите.“. Целта, духа и буквата на норматива не се постигат. Съгласно ЗАНН актосъставителя установява нарушенията със съставяне и връчване на АУАН. Административнонаказващия орган /изп.директор/ действа като първа съдебна инстанция и издава наказателно постановление или пък прекратява преписката с резолюция или писмо за малоажност /чл. 28 от ЗАНН/. Не е предвидена възможност за намеса от трети лица. Например служба КАТ упражнява контрол по реда на ЗАНН върху спазването изискванита на Закона за движение по пътищата. При преминаване на червен сфетофар, водача на автомобил е санкциониран от съответния служител със съставяне и връчване на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/, съгласно изискванията на ЗАНН. Не връчва констативни протоколи, не съставя доклади, не съставя докладни записки и не допуска намеса /пороци/ на волята. В чл. 16, 17 и 18 от Наредба № 14 за условията и реда за извършване на проверки на лечебни заведения от ИАМО ясно е разписано, че се връчва констативен протокол от извършената проверка, в случай на нарушения се съставят и връчват АУАН и се изготвя доклад от извършената проверка до директора на ИАМО. Какво се случва ИАМО? Изършва се проверка и се съставя и връчва констативен протокол от извършена проверка в 5 дневен срок – по арг. чл. 16 от Наредба № 14. Реално в 100 процента от контролните производства констативните протоколи се изготвят след приключване на проверката на място, т.е. в сградата на ИАМО и под надзора и контрола на други лица. Нещо повече – в дирекционен съвет бе предложено и прието КП да преминат на строг съглусувателен режим поради допускането на противоречия с последващи доклади от същата проверка. Реално в 100 процента от контролните производства докладите от извършена проверка се съставят не след приключване дейността на комисията /чл. 18 от Наредба № 14/, а преди съставяне и връчване на АУАН. Т.е. контрольорите докладват за контролата си дейност и едва тогава съставят или пък не АУАН. Впечатление прави еднотипната резолюция „запозната“ на Изпълнителния директор на ИАМО – същия знае и разбира, че намеса е незаконна и самостоятелна предпоставка за отмяна, но всички разбираме, че този документ отново като костативния протокол е обект на намеса и влияние. Факт общоизветен на контрольорите в ИАМО и обект на коментари поради многократните и различни форми на намеса от различни административни ръководители, в т.ч. и изпълнителен директор. Абсурдността на администрираето намира своя връх в строгия съгласувателен режим върху докладите, което повишава и разнообразява различните форми на въздействие и намеса. Гореописаното са факти, които се потвърждават из цяло документално и няма нужда от устни доказателства. След като получат резолюция „запозната“ /поякога много дни след връчването/ и след множество корекции /налични са писмени доказателства/ нашите т.н. актосъставители съставят и връчват АУАН изцяло кореспондиращи със съдържанието на доклада. В последствие /след изтичане сроковете за възразяване на АУАН/ се изготвя т.н. докладна записка върху която Изпълнителния директор полага „санкция“ – НП, резолюция или маловажност. Това уважаеми дами и господа се наричат „свирени мачове“ – виж. по - горе как работи служител на КАТ, който прилага ЗАНН. Никъде в устройствения правилник на ИА“Медицински одит“ приет с ПМС № 67 от 23.03.2015 г. - обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2015г., изм. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., не фигурират подобни правомощия в полза на изпълнителия директор. Повече от това не е възможно? За да добие намесата и влиянието промишлените си настоящи размери бе изнамерен метод държащ ме в невъзможност за каквото и да е било администриране – подмяна на резолюциите ми! Във вътрешните ни правила за контролна дейност е скрепена несъществуващата в правния мир фигура на „ръоводител екип“. Този т.н. ръководител организира провеждането на проверка от екип състоящ се от повече от 1 лице. Дотук нищо лошо. „Интересно“ е обстоятелството, че който бъде определен за ръководител на екип, то констативния протокол и доклада от проверка следва да мине през съответния му административен ръководител /директор на дирекция/. От това следва следното – съобразявайки вида и характера на сигала полагам резолюция „за проверка и отговор“ до директор - дирекция Е.В. В последствие други лица определят, че в проверяващия екип /напр. от 4 души/ ръководител ще бъде д-р Р.К., чийто ръководител е д-р К!?! По силата на нашите вътрешни правила това е легално поведение – резолюцията е подменена, а всяка една възможност за търсене на отговорност е преклудрана. Резолюцията е към едно лице, а по силата на нашите вътрешни правила за контролна дейност изпълнителят е друг. Виновни няма! Още в средата на 2016 г. повдигнах въпроса във формат дирекционен съвет, а точните ми думи бяха „Няма подобно адмиистриране не само в България, но и никъде в света, правилата следва да бъдат корегирани“. Внесох писмен проект за изменение на Правилата за контрол. Отговора беше, че на по късен етап /когато се сформира отдел от финансисти в ИАМО/ правилата ще бъдат корегирани. И понастоящем не ми е известна връзката между двете обстоятелства – създаване на отдел и подмяната на резолюциите ми. Истината е, че 1 годиа по-късно бе създаден такъв отдел но промяна в стила на работа няма. Напротив – същите лица се активизират, а аз и понастоящем съм във функционална и административна изолация. Това което излагам – многократно съм говорил във всевъзможни формати. В подкрепа на горното - на 17.05.2017 г. в деловодството на ИА“Медицински одит“ официално е депозирана докладна записка от началника на правната дирекция /поради експертното ни съгласие по темата/, в което изрично е повдигнат същия въпрос, а именно - „В Методиката и Инструкцията за контролната дейност е необходимо да се извършат промени, във връзка с реда и начина на резолиране на документите свързани с проверката. Считам, че е необходимо да се посочи изцяло процедурата след входиране на жалбата от физическо или юридическо лице, по която следва да се извърши проверка от страна на Агенцията. Предлагам в правилата да се опише, че жалбата след резолюцията на Изпълнителния директор, Заместник директора или Главния секретар се изпраща чрез деловодната система до съответния директор на специализираната администрация. Същият следва да я предостави за включване в графика на съответния месец. След определяне на комисия, която ще осъществи контролната дейност, проверяващия екип изготвя доклад до Изпълнителния директор. Докладът се съгласува със съответния директор, до когото е адресирана жалбата първоначално, независимо, че ръководителят може да не е от тази дирекция. В изпълнение на възложената задача, директорът – адресат на резолюцията, се явява и пряк ръководител на комисията и като такъв съгласува всички документи, които следва да се изготвят по повод осъщественото контролно производство, в т.ч. запознава се с констатациите на Констативния протокол, съгласува проектите на Доклад, Докладна записка за изготвяне на НП, в случай на установено нарушение, становище при необходимост и отговор до жалбоподателя.“. Понастоящем промяна в стила и начина на работа няма. Напротив – тенденциите са ужасяващи. Вече не само изпълнителен директор се меси в констатациите и изводите на контрольорите – намеса е налице от директори на дирекции, началници на отдели и т.н. ръководители на проверки. Налице е пълен разпад. Хора на изключително ниско професионално и йерархично ниво си позволяват намеса поради „провъзгласяването“ им за ръководители на екипи по силата на нашите вътрешни правила. Не случайно вътрешните ни правила за котролна дейност не са публикувани на електронния ни сайт. Всяка една заповед на ИАМО фигурира ръководител на екип. По повод съпротивата ми срещу подобен стил на работа последваха всички възможни форми на атаки – лични и професионални нападки, атака срещу лица със сходно мислене, депозиране на доноси и откровенно обиди на най-високо ниво /министър, зам.министър и т.н./. Уважаеми дами и господа, аз знам кой съм и през какво съм минал, вие познавате ли собствените си псевдоексперти и ръководни екипи? Възмутен съм от подобно отношение на ниска правна култура в комбинация с демагогия и подмяна на ценности. Горното повдига обаче и следващия въпрос: Кой определя екипи и в частност „ръководителя на екип“. Лицата лично подготвящ т.н. „месече график“ се наричат д-р З.П. и Т.И. Интересното е, че в самия график не се сочи ръководителя, а общо посочване на екипите. Ръководителя „цъфва“ на етап заповед за проверка. Доколкото заповедта за проверка съдържа всички необходими атрибути, не мога да я върна на формални отношения. Тогава, лично аз, в качеството си на главен секретар, научавам кой е „ръководител“ на проверката. Не мога да посоча как и защо се определят дадени лица за ръководители, а други не, т.к. не участвам нито пряко нито косвено в този процес. Преди няколко дни проведох откровен разговор по темата с Изпълнителния директор, като му разясних, че подобно ниско ниво на изпълнение и администриране никога не е постигано. Изразих ясно позиция, че подобно управление е абсолютно недопустимо. Въпреки очакванията ми, бе заявено, че така е редно и всъщност така ще бъде. Без повече да влизам в детайл /не е нужно/ заявявам, че подобно администриране на работни процеси определям като липса на администриране. Когато стила и начина на работа не произтича от некомпетентност или неразбиране на последиците то налице е разпад. Древните римляни са казали че „когато корупцията премине определени граници, държавността изчезва, а процесите стават необратими“. Тъй като явно не се справям с ролята си на главен секретар - настоящото счетайте за предизвестие.

Гост 29.11.2017 13:29:18

Ясно - ще подпишем и НРД 2018г.

гост 29.11.2017 13:01:37

Елате във Втора градска болница нито заплати ,нито пътеки се дават на персонала нищо освен 5 до 20 лв. а на Узунов директора приближените много получават

Гост 29.11.2017 16:19:05

Ами за чий го крепите на този Узунов.Напускайте и да бачка сам с приближените си!


Всичко за коронавируса
Още новини
Кардиолог: Хипертонията е тих убиец, откриваме я по пораженията, които е нанесла
18.05.2022 17:26:21

Кардиолог: Хипертонията е тих убиец, откриваме я по пораженията, които е нанесла

“Артериалната хипертония е тих убиец – не боли, не сърби и за съжаление я откриваме е ...

СЗО: Светът не е по-подготвен за нови пандемии отпреди, реформите са бавят
18.05.2022 16:59:58

СЗО: Светът не е по-подготвен за нови пандемии отпреди, реформите са бавят

Светът не е по-подготвен за нова заплаха от пандемия, отколкото беше, когато се появи коронавирус ...
Актуална тема
Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването
15.02.2022 13:19:48 Владимир Попов

Без увеличение на цените на пътеките болници ще са на ръба на оцеляването

С над 600 млн. лв. е увеличен бюджетът на Националната здравноосигурителна каса за 2022 година в ...

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?
12.05.2021 15:14:28 Полина Тодорова

Нужна ли е промяна на търговския статут на болниците?

Със затихването на епидемията от COVID една друга ключова за здравния сектор тема отново бе поста ...

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?
07.04.2021 17:13:52 Полина Тодорова

Нужна ли ни бе епидемия, за да оценим медиците си?

Изминалата една година беляза целия свят със знака на битката срещу Covid-19. След тези тежки мес ...

Въпроси и отговори за ваксините
24.02.2021 16:15:02 Полина Тодорова

Въпроси и отговори за ваксините

От дни в България е в ход масовата имунизация срещу COVID. След осигуряването на т. нар. зеле ...